×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Automatització i “fi del treball”: el futur ja ha arribat?

El llibre Automatitzación y el futuro del trabajo d'Aaron Benanav, és una bona oportunitat per a reprendre la discussió de com impactaran desenvolupaments tecnològics com la intel·ligència artificial i la robotització en el futur del treball, matèria de gran controvèrsia.

Esteban Mercatante

dilluns 29 de març de 2021
Facebook Twitter

Com impactaran la intel·ligència artificial, la robotització i altres desenvolupaments tecnològics en el futur del treball és matèria de controvèrsia entre els estudiosos del tema. Tecno-optimistes i tecno-pessimistes s’oposen a l’hora d’avaluar si l’anunciada "nova revolució" de la producció està molt a la vora o si la velocitat d’aplicació i l’impacte esperat de les innovacions resulten exagerats. Iguals divisions sorgeixen a l’hora de considerar si els llocs de treball que desapareguin en algunes branques de l’economia com a resultat de l’anunciada automatització seran substituïts per noves ocupacions en altres esferes en quantitat –i "qualitat"– suficient, o si s’acosta una destrucció de llocs de treball en ritme i escala mai vista.

Són qüestions que estan lluny d’estar resoltes. No obstant, s’ha tornat una noció de sentit comú que l’automatització de la producció ve avançant amb passes de gegant, tant en la manufactura com en els serveis, i que ho farà encara més veloçment en el futur immediat. Juntament amb ella, també apareix com a incontrovertible la idea d’una imminent "fi del treball". El llibre Automation and the Future of Work (Automatització i el futur del treball) d’Aaron Benanav es proposa posar en discussió aquest "discurs de l’automatització", com l’anomena l’autor, i mostrar que es recolza en presumpcions sobre l’impacte de les noves tecnologies en la productivitat que no es concreta amb el que ve ocorrent.

La perspectiva de l’automatització

La noció que l’automatització imminent podria destruir una important proporció de les ocupacions existents de manera permanent, amb la qual Benanav discuteix, implica una espècie de salt qualitatiu en un procés que ha acompanyat tota la història del capitalisme, com és la introducció de canvis en la producció dirigits a augmentar la productivitat, entesa com la variació en la quantitat de béns i serveis que és capaç de produir la força de treball.

L’augment de la productivitat, que redueix el temps necessari per a produir els béns requerits i tanca en potència una possibilitat alliberadora per a la humanitat, és en el capitalisme una condició sine qua non pel revers d’aquesta possibilitat: en reduir el temps necessari per a la producció de tots els béns, augmenta per als capitalistes l’apropiació de plusvalor, que és l’única font del guany. La història del capitalisme va mostrar períodes d’increment més accelerat de la productivitat –les successives "revolucions tecnològiques" que van tenir lloc des de finals del segle XVIII fins avui – i altres d’alentiment.

La perspectiva de l’automatització imminent implica una acceleració d’aquest procés d’innovació i augment de la productivitat –que sempre implica una disminució "relativa" de la força de treball necessària, perquè se la pot reduir i aconseguir la mateixa producció física que abans– però a més es pot entendre com un canvi qualitatiu."L’automatització es pot distingir d’altres formes d’innovació tècnica que estalvien mà d’obra que les tecnologies d’automatització substitueixen completament al treball humà, en lloc de simplement augmentar les capacitats productives humanes". Però la frontera entre tecnologies que potencien el treball humà i les que el reemplacen de manera completa, és més porosa del que podria suposar-se. "Quan un detallista instal·la quatre màquines d’autopagament, supervisades i ajustades periòdicament per un sol empleat, s’acaba l’ocupació de caixer, o cada caixer ara opera tres caixes registradores addicionals?", es pregunta Benanav. Els robots que despatxen comandes a Amazon, van reemplaçar el treball de dipòsit o van potenciar l’escala en la qual menys força de treball pot manejar la mateixa paqueteria de forma més ràpida? Són múltiples els exemples similars en els quals la resposta només sembla senzilla a primera vista, però no ho és. La discrepància a l’hora de catalogar si determinades tecnologies comporten o no automatització plena, explica l’amplitud de les projeccions sobre la quantitat d’ocupacions que poden perillar en els pròxims anys. La frontera torna a ser borrosa a l’hora de buscar com mesurar les transformacions tecnològiques; sigui que substitueixin treball sigui el potenciïn, és l’augment del creixement de la productivitat, l’únic indicador que tenim per a observar que s’acceleren la introducció d’avanços de qualsevol variant. Aquest major creixement de la productivitat, sosté Benanav, és una cosa que no està ocorrent.

La producció estancada

Benanav comparteix amb els exponents del discurs de l’automatització als qui critica, la noció que l’existència d’"una constantment baixa demanda d’ocupació" és avui un problema les arrels del qual han de ser analitzades. Però objecta que aquesta pugui explicar-se com a resultat d’"un salt sense precedents en innovació tecnològica". Per contra, el creixement de la productivitat se situa en els últims anys en els nivells més baixos des de 1950 en tots els països més desenvolupats.

Així i tot, la productivitat és en part responsable de l’expulsió de força de treball, segons l’autor. Però això no es deu al fet que aquesta s’hagi dinamitzat, sinó al fet que la producció, que és l’altre terme que determina l’ocupació, ve creixent de manera molt lenta. L’argument es recolza en una identitat econòmica molt simple: per a qualsevol sector de l’economia, la taxa de creixement del producte menys la taxa de creixement de la productivitat, serà igual a la taxa de creixement de l’ocupació.

L’augment de la producció impulsa a l’alça la demanda de força de treball, mentre que l’augment de la productivitat opera en sentit invers, fent que per a augmentar la producció es necessiti igual o menys força de treball que abans. Per la conjugació d’aquestes dues tendències contràries, bé pot ocórrer que augmenti la producció, però que al mateix temps no augmenti –o fins i tot caigui– la demanda d’ocupació.

Aquesta identitat és per definició veritable, quelcom que significa que la variació de l’ocupació sempre s’explica pel resultat net de creixement que llancen aquestes dues taxes.

Benanav ofereix un exemple senzill d’aquesta manera típica d’innovació en el sector automotriu. "Per exemple, l’addició de noves màquines a una línia de muntatge d’automòbils farà que el treball en línia sigui més eficient sense abolir el treball en línia com a tal; es necessitaran menys treballadors de línia en total per a produir una quantitat determinada d’automòbils". El que determina què ocorre amb l’ocupació quan tenen lloc modificacions productives d’aquest tipus en tota l’economia és en quina mesura aquesta "disminució relativa" és compensada per l’augment general de la inversió productiva –tant en capital constant com variable– destinada a augmentar el volum de producció.

"Si tal canvi tècnic dóna com a resultat una destrucció d’ocupacions depèn de les velocitats relatives de la productivitat i el creixement de la producció en la indústria automotriu: si la producció creix més lentament que la productivitat laboral, un cas comú, [...] llavors el nombre d’ocupacions disminuirà."

És a dir que una caiguda en la demanda de l’ocupació pot estar responent a causes diferents. Pot a) deure’s a una deterioració de la producció, que cau (en moments de recessió) o creix molt lent, o b) pot ser causada per una acceleració en l’increment de la productivitat que sobrepassi a l’augment de la producció, fent que aquesta es pugui dur a terme amb una dotació igual o menor de la força laboral. El discurs de l’automatització suposa que està ocorrent el cas b. Benanav demostra que, per contra, és el primer cas el que es verifica.

El punt de partida de Benanav és analitzar el que va ocórrer amb aquesta identitat en el sector industrial. El primer motiu que ofereix per a això és que "els teòrics de l’automatització sovint apunten al sector manufacturer com el precedent del que imaginen que està començant a ocórrer en els serveis". Però, com veurem, les raons de l’autor per a centrar-se en la manufactura van molt més enllà. La tesi principal que sostindrà el llibre és que la falta de dinamisme que ve mostrant l’economia capitalista en les últimes dècades, que marxa en sentit contrari al que caracteritzen els exponents del discurs de l’automatització, es deu al fet que la pèrdua de pes que va registrar la indústria en l’economia i en l’ocupació, no va ser substituïda per cap motor de dinamisme equivalent. Els serveis van guanyar pes com a demandants d’ocupació, però no exhibeixen –ni poden fer-ho, segons Benanav– un potencial d’augment de la productivitat com el que va saber tenir la manufactura. Seguint a la literatura especialitzada, l’autor es referirà amb el terme de desindustrialització a aquesta declinació de la participació del sector manufacturer en l’ocupació total. Als països més desenvolupats, ja sigui els EUA, el Japó, Alemanya, França, Gran Bretanya o Itàlia, la reducció no és només proporcional; es va verificant una caiguda en termes absoluts de la força de treball emprada en la indústria.

La producció industrial creix, però feblement, la productivitat ho fa una mica més ràpid, i el resultat és una reducció de la demanda d’ocupació. El que el discurs de l’automatització interpreta com un resultat de l’acceleració del segon terme, és en realitat resultat d’alentiment del primer.

Als EUA, la productivitat industrial es va mantenir invariablement en un creixement anual pròxim a 3%; però la producció industrial va tenir un creixement mitjà de 4,4% en 1950-1973, de 3,1% en 1974-2000, i d’1,2% en 2001-17. Similar tendència observem a Alemanya i el Japó, amb l’agreujant que en aquests països els augments de la productivitat en l’últim període són marcadament més baixos.

L’explicació del llibre per a aquesta tendència global a l’alentiment de la producció industrial apunta a l’existència d’una cada vegada més marcada sobre-capacitat en els mercats per a productes manufacturers. Seguint el plantejament elaborat originalment per l’historiador marxista Robert Brenner en "L’economia de la turbulència global", Benanav assenyala que la manufactura global està afligida d’una sobre-capacitat crònica ja des de la dècada de 1960, quan el Japó i Alemanya van començar a aparèixer com a competidors dels EUA. Això es va agreujar amb el desenvolupament dels anomenats tigres del sud-est asiàtic, que a diferència d’altres països dependents industrialitzats com els d’Amèrica Llatina, van desenvolupar una manufactura orientada a l’exportació, agreujant així aquesta sobre-capacitat global. Quan l’èxit de Corea i els altres països es va transformar en "model" a ser imitat per la resta del món, va augmentar encara més l’excés de capacitat productiva global –i va ser cada vegada més difícil per a aquests països repetir els resultats dels primers.

"A mesura que va aparèixer capacitat manufacturera addicional i va entrar en la refrega de la competència internacional, la caiguda de les taxes de creixement de la producció manufacturera i la consegüent desindustrialització de la mà d’obra es van estendre a més regions: Amèrica Llatina, Orient Mitjà, Àsia i Àfrica, així com a l’economia mundial considerada com un tot."

La relocalització de producció protagonitzada per les multinacionals dels països imperialistes va ser una resposta a la competència intensificada i l’emergència de la sobre-capacitat, que a la llarga acabaria per agreujar-la. Des de mitjan dècada de 1970

"[...] es va fer evident que els alts nivells de productivitat laboral ja no servirien com a escut contra la competència dels països amb salaris més baixos. Les empreses que van obtenir millors resultats en aquest context van ser les que van respondre globalitzant la producció. Enfront de la competència en preus, les corporacions multinacionals (CMN) estatunidenques van construir cadenes de subministrament internacionals, traslladant els components més intensius en mà d’obra dels seus processos de producció a l’exterior i enfrontant als proveïdors entre si per a aconseguir els millors preus."

Benanav afirma que la desindustrialització no només ocorre als països més desenvolupats.

"A finals de la dècada de 1970, la desindustrialització va arribar al sud d’Europa; gran part d’Amèrica Llatina, parts de l’est i sud-est d’Àsia i el sud d’Àfrica li van seguir en els anys vuitanta i noranta. Els nivells màxims d’industrialització en molts països més pobres eren tan baixos que pot ser més exacte dir que mai es van industrialitzar en primer lloc."

Benanav observa que fins i tot a la Xina, el taller manufacturer del món que va créixer en bona part "a expenses" de la desindustrialització en la resta del món, el percentatge de força de treball emprada en la indústria va començar a caure, després d’haver aconseguit un pic a mitjan de l’última dècada. Entre 2013 i 2018, l’ocupació manufacturera va passar de representar el 19,3% de l’ocupació total, a 17,2%.

Aquí ens sembla que l’autor amalgama en una mateixa tendència fenòmens que no són comparables. Països com l’Argentina o el Brasil, que des dels anys 1930 van conèixer una industrialització considerable, van travessar clarament un procés de desindustrialització. També és cert que molts països pobres a penes van arribar a captar recentment algunes baules de les cadenes globals de valor i que això no va canviar significativament la seva estructura productiva. Però hi ha altres països, sobretot del sud-est asiàtic, on operen tendències molt més contradictòries. Van desenvolupar processos industrials d’una certa complexitat, sotmesos per descomptat a les desarticulacions que imposen les cadenes de valor i l’orientació al mercat mundial, la qual cosa va anar de la mà d’un creixement de la força laboral industrial considerable. Però això no porta a un augment de la proporció de la força laboral empleada en la industrial, perquè creixen més veloçment els contingents que són expulsats del sector rural i no arriben a ser absorbits per la indústria, ni en molts casos pels serveis de cap mena, i neden en la informalitat.

L’èmfasi en la desindustrialització com un fenomen global el porta a no donar suficient rellevància a la novetat d’una força laboral de centenars de milions que va passar a estar empleada de manera directa o indirecta pel capital multinacional en la indústria als països dependents. Ficar tot això en la mateixa bossa de la desindustrialització, com si els temps i els fenòmens fossin els mateixos, pot portar a no veure com l’acumulació de capital ha creat en nous punts les concentracions de força laboral que van minvar o van desaparèixer als països imperialistes, i que vénen de protagonitzar importants lluites. Es tracta d’un problema clau per al capital global, que abandona ràpidament els llocs als quals es va dirigir àvidament ahir en cerca frenètica de noves fronteres en les quals disposar de força de treball barata. Davant l’esgotament de "terres verges" es va plantejant com una qüestió crítica d’on sorgiran les noves "Meques" per a les multinacionals.

La relocalització per a aprofitar la barator de la força de treball en països dependents i menys desenvolupats té conseqüències negatives sobre l’acumulació de capital als països més desenvolupats. En permetre reducció de costos per la via d’abaratir la força de treball, va alleujar les pressions a la recerca d’aprofundir les inversions tendents a augmentar la productivitat per a guanyar competitivitat baixant els temps de producció. La sobre-capacitat i la relocalització de la producció en altres països, expliquen la feble acumulació de capital que va tenir lloc en el sector manufacturer dels països desenvolupats des de la dècada de 1980, la qual cosa determina el menor creixement en la productivitat que s’observa. "Això es deu al fet que les innovacions que estalvien mà d’obra tendeixen a incorporar-se en béns de capital o, en cas contrari, generalment requereixen inversions complementàries en béns de capital per a realitzar-se".

El recalcament en l’ocorregut en la indústria es fonamenta en el fet que "cap altre sector va aparèixer en escena per a reemplaçar a la indústria com a motor important de creixement econòmic". En canvi, "la desacceleració de les taxes de creixement de la producció manufacturera va estar acompanyada d’una desacceleració de les taxes de creixement general del PIB". En opinió de Benanav, aquesta reculada de la indústria no respon a cap determinació vinculada a l’existència de límits de la frontera tecnològica de desenvolupament: "és més probable que les baixes taxes de creixement de la productivitat industrial siguin el resultat del ritme més lent d’expansió de la indústria, i no a l’inrevés". Aquí l’autor es delimita de tesi com la de Robert Gordon, per a qui la caiguda del creixement econòmic té a veure amb la limitació creixent que mostren les noves tecnologies per a tenir un impacte generalitzat en l’economia com el que van tenir l’aparició de l’electricitat o el motor de combustió interna. En principi, no hi ha cap límit prefixat de què pot abastar el sector industrial: "la indústria està formada per totes les activitats econòmiques que es poden realitzar mitjançant un procés industrial, i cada vegada són més les activitats que es realitzen així al llarg del temps". Una de les formes que va adquirir la industrialització dels serveis va ser la transformació dels mateixos en electrodomèstics per a ús casolà, com observa Jonathan Gershuny això va ocórrer amb "la rentadora substituint als serveis de bugaderia, la navalla d’afaitar a l’afaitat de perruqueria, l’automòbil al transport públic". D’això es desprèn que els serveis, aquest sector que empra una proporció cada vegada major de la força laboral, engloba tots aquells sectors que el capital no ha industrialitzat. Aquesta industrialització no té lloc, reafirma Benanav, per la sobre-capacitat global que determina la feblesa de l’acumulació de capital.

Benanav conclou que observem en aquestes dècades el contrari al que va ocórrer durant els períodes de desenvolupament capitalista més vigorós: "En lloc d’una reassignació de treballadors de treballs de baixa productivitat a treballs d’alta productivitat, ocorre el contrari. Els treballadors s’agrupen en treballs de baixa productivitat, principalment en el sector de serveis". Aquest plantejament es recolza en un estudi clàssic de l’economista William Baumol, qui sostenia que el sector de serveis estava afligit per la "malaltia de costos". El que afirmava Baumol és que, a diferència de la indústria, els serveis troben traves per a desenvolupar economies d’escala i implementar millores de processos que redundin en forts augments de la productivitat; es tracta d’un sector relativament "estancat". Mentre els béns manufacturers tendeixen a abaratir-se per increments de productivitat, això no ocorre o només ho fa en menor mesura en el sector serveis. El preu d’aquests últims llavors tendeix a augmentar en relació amb els béns industrials, i l’única manera de contrarestar això és "pagant menys als treballadors, o suprimint el creixement dels seus salaris en relació amb els magres augments en la seva productivitat que s’aconsegueixin amb el temps".

Benanav conclou que existeix "un vincle clar entre l’expansió global d’aquest sector econòmic estancat i l’estancament cada vegada major de l’economia mundial".

Una vegada argumentat això, l’autor torna a remarcar l’element de veritat en el discurs de l’automatització. Si el creixement de la productivitat no s’està accelerant, és no obstant major que el de la producció.

Fins i tot si l’automatització no és en si mateixa la causa principal d’una baixa demanda de mà d’obra, continua sent cert que en una economia de creixement lent, el canvi tecnològic pot donar lloc a una destrucció massiva de llocs de treball: observem, per exemple, la ràpida pèrdua de llocs de treball del sector manufacturer dels EUA entre 2000 i 2010. Si l’economia creixés ràpidament, es generarien fàcilment nous llocs de treball per a reemplaçar els que s’havien perdut.

La subocupació

Un aspecte que ressalta Automatization… és que la feble demanda d’ocupació determinada pel baix creixement de la producció, acompanyat d’augments limitats de la productivitat, es ve traduint no en un augment marcat de la desocupació, sinó en condicions d’ocupació creixentment deteriorades per a sectors de la força laboral. Treballar menys hores de les desitjades, o en condicions pitjors a les considerades normals, s’ha tornat norma per a franges cada vegada més esteses de la població treballadora. “Com ja han reconegut molts comentaristes, ens dirigim cap a un ‘futur de pitjor treball’ en lloc d’un ‘sense treball’”. A Europa, la proporció d’ocupació “no estàndard” va augmentar marcadament: entre 1985 i 2013 va passar de ser el 21% del total de l’ocupació a 34% a França; a Alemanya, va augmentar de 25% a 39%; de 29% a 40% a Itàlia; va passar de 30% a 34% a Gran Bretanya. Al Japó, la “ocupació no regular”, va augmentar de 17% en 1986 a 34% en 2008. L’OCDE observa que el 60% de les ocupacions creades en les dècades de 1990 i 2000 van ser no estàndard. En el cas dels EUA, “les experiències de precarietat econòmica estan difoses en el conjunt de la població activa. Fins i tot els treballadors estatunidencs amb ocupació regular descobreixen que estan molt exposats a la possible pèrdua de llocs de treball”, i “poden ser acomiadats en qualsevol moment”.

Contrapunts

Automatization and the Future of Work és un llibre que es proposa una mirada que es distancia de les més habituals. Assenyala tendències que és important tenir en compte, en el que fa a l’acumulació de capital, que contradiuen la perspectiva de l’automatització imminent. L’autor busca a més posar en el centre als subjectes que puguin ser portadors d’una alternativa a la qual pugui oferir el capitalisme, que no és d’automatització sinó d’ocupació cada vegada més degradat. Encara que l’intent el diferencia de molts dels anticapitalistes amb els quals polemitza, la veritat és que el llibre trasunta una visió on no es veu molta perspectiva de recuperació de la derrota de la classe treballadora. “Perdre l’esperança sobre el potencial emancipador de les lluites socials d’avui no és forassenyat”, sosté. “Es necessitaria una mobilització massiva i persistent per a canviar el rumb d’un neo-liberalisme truculent, però l’únic moviment amb la grandària i la força per a emprendre aquesta tasca –el moviment obrer històric–, ha estat completament derrotat”. Si bé en les pàgines finals del llibre es refereix a nombrosos símptomes de reanimament en l’accionar de la classe treballadora que tenen lloc a tot el món i planteja en línies generals correctament els desafiaments que es plantegen perquè aquesta pugui convertir-se en un subjecte emancipador, més aviat tendeix a prevaler la imatge d’una classe obrera que també està sent degrada per la “descomposició” del motor del creixement econòmic.

Aquesta caracterització permea tota la lectura realitzada en el llibre sobre la tecnificació i l’acumulació de capital, que estan sempre recorregudes per la lluita de classes i són matèria de disputa, una cosa a la qual Benanav no li atorga suficient lloc en l’anàlisi. Esmenta aquí i allà les resistències, com una força que ha resultat més aviat impotent, però de forma gairebé anecdòtica. És un llibre que, és cert, es proposa ser breu i més aviat conceptual, però s’endevina en aquesta absència tota una posició més aviat derrotista. Això es reforça per la caracterització de la desindustrialització com un fenomen global, la qual cosa porta a concedir menys atenció de la deguda als desenvolupaments que mostra el proletariat en alguns països històricament “perifèrics” que s’han convertit en pols d’atracció de l’acumulació de capital global.

Hi ha altres crítiques realitzades a les tesis de Benanav que ens semblen pertinents. Per moments es llisca cap a una perspectiva estancacionista bastant lineal, objecció que li assenyala Kim Moody. Moody, qui estudia des de fa dècades la configuració de la classe obrera estatunidenca i mundial, va ressenyar dos articles de New Left Review en els quals Benanav va avançar les tesis que desenvolupa en Automatization... [8].

Moody presenta tres objeccions centrals. La primera és sobre “naturalesa essencialment lineal en la qual les causes de la pèrdua d’ocupacions en la indústria manufacturera es despleguen en la seva narrativa com simplement una desacceleració a llarg termini del creixement” [9]. Això, assenyala, “enfosqueix el paper de les crisis i la productivitat en la destrucció d’ocupacions”. La caiguda d’ocupacions industrials no es presenta com una línia recta descendent a causa de l’excés de capacitat industrial. Més aviat, “s’ha desenvolupat de manera violenta, abans de res en les quatre principals recessions de l’era neoliberal”. Tampoc és la productivitat una variable estacionària. “La productivitat, com el creixement, puja, baixa i torna a pujar d’acord amb les turbulències de l’economia, amb conseqüències per a la possible recuperació dels llocs de treball perduts en les recessions”. En conseqüència, “no és simplement la desacceleració de la producció manufacturera o de l’economia en general al llarg del temps el que ha acabat amb aquests llocs de treball. És el doble cop de les recessions i la productivitat”. Cal dir que en el llibre, que no és la versió que Moody ressenya, Benanav fa referència a la Gran Recessió, així com a la crisi post Covid, com disparadores d’elevades taxes de desocupació (en la indústria i en tota l’economia) que només lentament es revertiran, deixant un panorama de subocupació cada vegada més agreujat. Dit això, el risc d’una lectura lineal de les tendències contra la qual adverteix Moody segueix present.

El segon problema que troba Moody “és la caracterització de la principal conseqüència de la desacceleració del creixement de l’ocupació com a ‘subocupació’ i ‘treball insegur’ principalment en el sector de producció de serveis de les economies desenvolupades”. En primer lloc, Moody adverteix que caldria debatre si cal canviar l’èmfasi de la desocupació cap a la subocupació quan, de mitja, el 30% dels aturats als països de l’OCDE i més del 40% a la Unió Europea “han estat aturats durant un any o més a partir de 2019, després d’una dècada de recuperació i abans del retorn de la desocupació massiva en 2020”. És a dir, que entre les formes de degradació avui, la desocupació juga un lloc major al qual li concediria Benanav. Més en general, Moody considera poc fonamentada l’homologació de “treball no estàndard” amb subocupació o ocupació precària a la qual apunta Benanav, i ofereix una detallada interpretació alternativa de les estadístiques en les quals es recolza Automatization…. En última instància, podem interpretar la seva crítica com un assenyalament que tant la desocupació com la subocupació estan determinats pel cicle econòmic. Moody agrega que tampoc hi ha, ni en els treballs “no estàndard” ni en sectors de l’economia com els serveis, traves especials que impedeixin l’organització sindical ni res per l’estil. En aquests sectors tant com en la indústria, les condicions dependran del que el capital pugui imposar i del que la classe treballadora pugui resistir. Creiem que els advertiments de Moody són correctes contra la tendència a veure la degradació laboral com una tendència secular lineal que evoluciona sense pertorbacions, però el seu èmfasi en el fet que es tracta de fenòmens intrínsecs del funcionament del capitalisme pot portar a minimitzar la importància de considerar com la feblesa que ve mostrant l’acumulació de capital als països imperialistes planteja problemes nous per a les condicions de la classe treballadora, que deixen llastos duradors més enllà de les crisis.

Potser la qüestió més important que planteja Moody, és sobre les raons del capital per a dirigir-se al sector serveis. En la seva opinió, això no és simplement, com afirma Benanav, un resultat de l’esgotament de la indústria donat l’excés de capacitat global.

Al llarg de les dècades, el capital s’ha mogut implacablement cap a les anomenades indústries de serveis i fins i tot cap al cor de la reproducció social perquè es pot obtenir un benefici del que s’han convertit en necessitats de la vida contemporània. Una altra raó per a l’expansió dels serveis és que a mesura que la producció de béns es torna més eficient, també es torna més complexa, més distribuïda geogràficament i depèn del transport, les comunicacions, les finances, etc. i, per tant, requereix més serveis.

“Una comprensió lineal d’una realitat turbulenta no ens ajudarà a captar les possibilitats i bregar amb les dificultats de la transició i un nou ressorgiment del conflicte social i de classes”, sentència Moody per a concloure. Les objeccions plantejades exigeixen posar-nos en guàrdia contra el risc d’una extrapolació lineal. Aquestes no invaliden les més agudes crítiques que aixeca Benanav respecte del discurs de l’automatització, que han de ser represes dins d’un panorama que comprengui que les tendències i perspectives són més complexes i contradictòries.

Què fer?

Havent discutit la caracterització, en els capítols finals Benanav s’endinsa en el debat amb les alternatives que es postulen per a respondre a aquesta perspectiva. Com el discurs de l’automatització té exponents en tot l’espectre ideològic, també les “solucions” davant el que se sotja com una crisi inexorable de l’ocupació van des del “keynesià recarregat” per a estimular demanda, fins al plantejament d’exigir una renda bàsica universal (que té alhora proponents de dreta i de l’esquerra postcapitalista que li atorguen sentits diferents). L’autor assenyala diverses objeccions a aquestes propostes amb les quals podem coincidir, i que hem desenvolupat en altres articles. Els plantejaments que Benanav critica són exposats pels seus impulsors com una espècie de “bala de plata”, com si una o una sèrie de grans mesures preses des de l’Estat anessin a atacar problemes amb causes arrelades al funcionament el capitalisme. No obstant, Benanav adverteix que simpatitza més “amb l’ala esquerra del discurs de l’automatització que amb qualsevol dels seus crítics”, mostrant així la seva simpatia amb la perspectiva que sotgen molts dels autors amb els quals polemitzarà. L’autor avalua que “si l’explicació que ofereixen resulta ser inadequada, els teòrics de l’automatització almenys han centrat l’atenció del món en el problema real d’una demanda de mà d’obra constantment baixa”, i també “s’han destacat en els seus esforços per imaginar solucions a aquest problema que siguin de caràcter àmpliament emancipatori”, si bé les visions que despleguen “necessiten ser alliberades de les fantasies tecnocràtiques dels autors sobre com podria ocórrer un canvi social constructiu”.

Benanav dedica l’últim capítol justament a presentar una perspectiva alliberada d’aquestes fantasies tecnocràtiques. Partint de les possibilitats i contradiccions que caracteritzen al desenvolupament de la tècnica sota el capitalisme que discuteix al llarg del llibre, esbossa els lineaments d’un món possible en el qual, si bé no necessàriament prevaldrà l’automatització, es pugui alleujar sensiblement la càrrega del treball aprofitant la tecnologia disponible, al mateix temps que es distribueixin equitativament els treballs que continuï sent necessari fer. Per, d’aquesta manera, donar lloc a que totes i tots puguin dur a terme les activitats que efectivament desitgin fer.

A diferència del que ocorre amb molts autors postcapitalistes en els quals hi ha un abisme entre la perspectiva de fi del capitalisme i el programa immediat que plantegen en la lluita per aquesta perspectiva, Benanav posa l’eix en la necessitat que la classe treballadora sigui capaç de construir les aliances socials que li permetin guanyar ascendent sobre la resta de les classes per a barallar per acabar amb aquest sistema i concretar aquest futur alternatiu a la distopia capitalista. La clau no es troba en el mer canvi tècnic, sinó en “conquistar la producció”, és a dir, en “l’abolició de la propietat privada i de l’intercanvi monetari en favor de la cooperació planificada”. Reprenent les elaboracions de Marx i Engels, abeurant també en autors utòpics dels segles XIX i XX així com en algunes de les millors intuïcions dels postcapitalistes, Benanav traça un breu esquema de les bigues mestres per les quals podria transitar el passatge del regne de la necessitat al de la llibertat. El que afebleix el plantejament de Benanav és considerar l’experiència de l’URSS com a transició al socialisme –truncat per la burocratització estalinista que va crear les condicions per a la restauració capitalista– com un llast i no com una de la qual pugui aprendre’s, considerant que la planificació centralitzada i la burocràcia estalinista són sinònim. Comparteix en aquesta qüestió el punt de vista de molts postcapitalistes. Això el porta a rebutjar moltes de les lliçons de construcció de la societat de transició durant els primers anys de la revolució, i de la posterior lluita contra la burocratització i la contrarevolució estalinista iniciada per l’Oposició d’Esquerra, que constitueixen lliçons claus en les baralla per construir una societat sense explotadors ni explotats. Elaboracions com La Revolución Traicionada de León Trotsky condensen una reflexió estratègica que concerneix a problemes que enfrontarà qualsevol revolució triomfant que expropi a la burgesia i iniciï la transició al socialisme. Creiem que no resulta forçat establir un paral·lel entre aquesta devaluació de la qüestió de la planificació i la visió, degradada, de la classe obrera, que com assenyalem més amunt mostra Benanav.

No obstant, i més enllà del “pessimisme de la raó” que el caracteritza, és un mèrit de Benanav apuntar a la necessitat d’una transformació del conjunt de les relacions de producció. Com adverteix en la conclusió, “Sense una lluita social massiva per a construir un món de postescassetat, els visionaris del capitalisme tardà continuaran sent mers místics tecno-utòpics”. Aquesta transformació, disputar el comandament de la producció que avui està en mans dels capitalistes, és una cosa que només pot dur a terme la classe obrera en aliança amb tots els sectors explotats i oprimits. Només així es podrà posar fi al panorama ominós que presenta el capitalisme, sota el domini del qual els desenvolupaments de la tècnica que podrien contribuir a alliberar-nos de la càrrega del treball, es transformen en armes dirigides contra la classe obrera.


Facebook Twitter

Esteban Mercatante

Nacido en Bs. As. en 1980. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor del libro La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista (segunda edición Ediciones IPS, 2018).

Segueix-lo a Twitter

@EMercatante

Amnistia Internacional posa en dubte la garantia de la protesta social davant la reforma per desordres públics

Amnistia Internacional posa en dubte la garantia de la protesta social davant la reforma per desordres públics

Veus crítiques contra el nou delicte de desordres públics agreujats

Veus crítiques contra el nou delicte de desordres públics agreujats

L'ANC convoca a una manifestació davant l'ampliació del delicte de desordres greus

L’ANC convoca a una manifestació davant l’ampliació del delicte de desordres greus

CGT Catalunya: "Més repressió a la protesta a canvi d'eliminar la sedició"

CGT Catalunya: "Més repressió a la protesta a canvi d’eliminar la sedició"

El Govern vol garantir els beneficis de la banca en la nova llei d'habitatge

El Govern vol garantir els beneficis de la banca en la nova llei d’habitatge

El govern s'assegura la majoria per aprovar els Pressupostos després de pactar amb EH Bildu

El govern s’assegura la majoria per aprovar els Pressupostos després de pactar amb EH Bildu

Rècord d'encariment de la cistella de la compra a l'octubre amb una alça de preus del 15%

Rècord d’encariment de la cistella de la compra a l’octubre amb una alça de preus del 15%

La reforma del delicte de malversació podria afavorir a condemnats pels casos ERE, Noos i Gürtel

La reforma del delicte de malversació podria afavorir a condemnats pels casos ERE, Noos i Gürtel